Susanne Mortensen

Get Adobe Flash player

Hvorfor er jeg konservativ.

Jeg er konservativ blandt andet fordi jeg tror på, at alle mennesker har ressourcer, at langt de fleste kan og ønsker, at klare sig selv. Vi har alle forskellige problemer og udfordringer og heraf er der nogle af os, som har behov for hjælp/støtte fra fællesskabet i kortere eller længere perioder af livet. Hjælp/støtte skal efter min mening ydes med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer på en respektfuld måde. Vi har alle et ansvar både for os selv og vore nære, men også overfor fællesskabet. Dette er for mig udtryk for et positive og anerkendende menneskesyn, og det falder helt i tråd med mine personlige værdier. Jeg er stor tilhænger af en sund tilgang til prioriteringer "tæring efter næring" - en mulighed og en nødvendighed, som led i at kunne sikre relevante velfærdsydelser, opnå effektiv drift og have styr på økonomien. Som konservativ er jeg opmærksom på, om en effektiv drift og et godt serviceniveau, levner plads til at skatten sættes ned. Vi konservative smider dog ikke regninger i børneværelset. Jeg er derfor naturligvis også optaget af, at vi hver især påtager os medansvaret for, at passe på vores fantastiske natur og sårbare miljø.

Holdninger.

Jeg lægger vægt på, at tænke i helheder og at beslutninger træffes på det bedst mulige grundlag.

Jeg har fokus på, at vi udnytter ressourcerne effektivt og kvalificeret, så vi kan sikre borgerne et godt serviceniveau. Det betyder også, at vi hele tiden skal tænke nyt og lære af, hvad "de bedste gør bedst" - og ikke mindst skal vi turde prioritere.

Jeg mener, at vi som kommune skal medvirke til at skabe de bedst mulige vilkår for at drive virksomhed i Furesø Kommune. Jeg lægger vægt på etablering og fastholdelse af godt samarbejde, løbende konstruktiv og løsningsorienteret dialog med vores lokale erhvervsdrivende.

Forebyggelse (i bred forstand) er en del af svaret på fremtidens udfordringer. Herunder mener jeg:

  • At alle børn og unge skal udfordres gennem livet og have mulighed for at udfolde deres potentiale. Dette er afgørende for, hvordan de hver især - og hvordan vi som fællesskab - klarer fremtidens udfordringer. Daginstitutioner og ikke mindst skolerne spiller her en afgørende rolle, og derfor er det vigtigt for mig, at  institutioner og skoler har de rette forudsætninger og rammer, at vores dygtige medarbejdere hele tiden dygtiggører sig, så vi som fællesskab kan løfte denne opgave. Jeg er stor tilhænger af rummelighed og inklusion, men alting har en grænse. Målet er, at ethvert barn/ung udfordres under rette vilkår og med den rette faglighed uanset, om det er et barn/en ung med behov for særlig støtte, et barn/en ung indenfor det vi kalder "normalområdet", eller om det er et barn/en ung som har sælige talenter.
  • Vi alle har et eget ansvar for (med udgangspunkt i de ressourcer vi har) at gøre vores for at forebygge (kronisk) sygdom, at udskyde debut for, eller forværring af sygdom, for at opnå flest mulige leveår, hvor vi klarer os med mindst mulig hjælp. Som politikker vil jeg være med til at understøtte den enkeltes og fællesskabets muligheder for at påtage sig sin andel af dette. Heldigvis kan vi se, at vi lever længere og at langt de fleste klarer sig selv, men det er ikke en selvfølge. Derfor må vi alle gøre vores - og være åbne overfor nye muligheder. Vi skal opnå, at flest mulige fortsat kan klare sig uden hjælp, så vi kan sikre hjælpen til de, som har/får behov for kommunale ydelser.
  • Livet skal kunne leves hele livet i Furesø. Det betyder blandt andet, at vi skal have boliger, som matcher skiftende behov gennem livet og herunder eventuelle ændringer i funktionevnen. Vi skal give borgerne mulighed for at træffe sunde valg og holde sig aktive livet igennem.

Jeg lægger vægt på dialog og bidrager aktivt og konstruktivt ift at opnå politiske kompromiser - i fællesskab kan vi finde de bedste løsninger. Det både internt i Furesø, men også i forhold til andre kommuner, regionen og andre samarbejdspartnere. Vi kan ikke løfte alle opgaver "hver især" så samarbejde med andre - herunder om opgaver på sundhedsområdet - bliver en del af fremtidens løsninger.

Som kommune har vi også et ansvar som peger indad, nemlig i forhold til, at tage vare på egne medarbejdere. Det forudsætter blandt andet en god personalepolitik, fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling og trivsel. Dygtige medarbejdere, som har de rette faglige og personlige kompetencer er afgørende for, hvordan vore borgere og samarbejdspartnere oplever samarbejdet og kontakten til kommunen.

Copyright © 2014 Susanne Mortensen

All Rights Reserved.